Holeshot Bakdrev Alu 520 47 SILVER KTM 03-21 450 EXC-F-450 SX-F 03-17 250 EXC 18-21 250 EXC TPI-300 EXC TPI 03-21 250 EXC-F-250 SX-F 90-21 250 SX 10-2 - Stomberg.se