Scott Works TearOff fits Prosp./Fury PAK20 - Stomberg.se