Smörjfett Motorex Bike Grease 2000, 850g - Stomberg.se